Yeni Nesil Pos Cihazları

I – GİRİŞ                                                                     

15.06 2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde, “yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları” düzenleyen açıklamalar yer almıştır.04.04.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257.maddesinde tanınan yetkiye dayanarak, satışı yapılan malları aynen ya da işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan ya da aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları ya da hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

II-YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİCİHAZLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER

TARİHİ AÇIKLAMA
01 Temmuz 2013

 

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

30 Eylül 2013 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır.

Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (01.07.2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri 30.09.2013 tarihine kadar tamamlaması gerekir.

31 Aralık 2013 Üretici ya da ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri, 31.12.2013 tarihine kadar onaylanabilecektir.
01 Ocak 2014 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 15.05.2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler.
31 Aralık 2015 Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.
01 Ocak 2016 Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır.  Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür.

 

III-YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KAYIT SÜRELERİ

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) başvurarak cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır.  Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

 

IV – CEZAYİ YAPTIRIM

15.06 2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde

belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri ya da ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer355. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

Buna göre, getirilen zorunluluğa uymayan;

  • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında (2013 yılı için geçerli olan
  • tutar)1.200 TL,
  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler
  • hakkında (2013 yılı için geçerli olan tutar)600 TL,
  • Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında (2013 yılı için geçerli olan tutar)

300 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi Usul Kanunu mükerrer 355’inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, özel usulsüzlük

cezası kesilmesine rağmen bu zorunluluğuyerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu

zorunluluğuyerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu zorunluluğun yerine

getirilmemesidurumunda yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat arttırılarak uygulanır.

V – SONUÇ

İşyerlerinde yazarkasa kullanan mükelleflerden, faaliyetlerinde SEYYAR EFT POS cihazı kullananlar 1.7.2013 tarihinden itibaren SEYYAR EFT POS cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1.7.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar

Mevcut yazarkasaların mali hafızalarının 01.01.2014tarihinden itibaren dolması durumunda, cihaz hurdaya ayrılacak ve yerine Yeni Nesil Yazarkasa kullanılmaya başlanacaktır.

Yeni işe başlayan ve halen kullanan mükellefler kullandıkları mevcut yazarkasaların mali hafızaları dolmadığı sürece 31.12.2015tarihine kadar eski tip Yazarkasaları alıp kullanabileceklerdir.

01.01.2016 tarihinden itibaren tüm Ödeme Kayıt Edici Cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler, Yeni Nesil Yazarkasa kullanmaya başlayacaklardır.
NOT: 01.07.2013 tarihi 01.10.2013 e ertelenmiştir.

Teşekkürler

Turgay Özen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir